Sınavlar: 4. Sınıf  |  5. Sınıf  |  6. Sınıf  |  7. Sınıf  |  8. Sınıf  |  9. Sınıf  |  10. Sınıf  |  11. Sınıf  |  12. Sınıf


data-ad-client="ca-pub-8447255288543551"
data-ad-slot="3941138620"
data-ad-format="auto">

Çelebi Mehmet Dönemi Osmanlı Devleti

Beşinci Osmanlı padişahı (Ölümü: 1421). Yıldırım Bayezid’in oğludur. 1391'de Amasya sancakbeyliğine atandı. Timur'la yapılan Ankara Sa­vaşında (1402) yedek kuvvetlerin başında bulundu. Osmanlı ordusu yenilgiye uğra­yınca, yanındaki kuvvetlerle Bolu tarafları­na çekildi; sonra Amasya'ya döndü. Çevre­deki beyleri, ani baskınlarla yenilgiye uğra­tarak Niksar, Tokat ve Sivas bölgesini yöne­timi altına aldı (1403). Bayezit Paşa, bu ba­şarıların sağlanmasında kendisine yardımcı oldu.

Kolhoz Nedir ?

Sovyetler Birliği zamanında Rusya’da kollektif üretim çiftliklerine "kolhoz" adı verilirdi. Kolhoz’da büyük bir arazi işletilmekte, elde edilen gelirden önce devlete vergiler ödenmekte, üretimde kullanılan aletlerin kirası, tohum ve hayvan yemi bedeli ayrılmakta, geri kalan kısım kolhoz idaresi tarafından ücretlere, okul, dispanser, kreş, emeklilik ödeneği gibi sosyal masraflara ve işletme fonuna tahsis edilmektedir. Üyelere verilen ücret kolhozdan kolhoza değişebilir. Ayrıca işçinin ihtisas durumu ücret tayininde rol oynamaktadır.

Restorasyon Nedir ?

Restorasyon (Fr. restauration = onarma, canlandırma), anlamına gelmektedir. Restorasyon kelimesi genel olarak iki anlamda kullanılmaktadır.

1. Eski bir yapının veya sanat eserinin, yıkılmış ve harap olmuş kısımları­nı aslına uygun biçimde tamir etme, yenile­me

2. Avrupa Tarihi’nde 1815 Viyana Kongre­si ile, 1830-1831 ihtilalleri arasındaki döne­min genel adı.

Kağıt Nasıl Üretilir ?

Kağıt, doğal kaynaklardan elde edilen liflerin, çeşitli katkı maddeleriyle karıştırıl­dıktan sonra, ince levhalar halinde keçeleştirilmesiyle üretilen ve yazı yazma, ambalajlama, kaplama, temizlik, kurulama v.b. iş­lerde kullanılan tüketim maddesidir.

İlk defa, 2000 yıl önce Çin’de yapıldı. Kağıt yapma sanatı, VIII. yüzyılda müslüman ül­kelere, XII. yüzyılda da Avrupa’ya yayıldı.

kağıt nasıl

Cemil Meriç'in Hayatı

12 Aralık 1916 yılında Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde doğdu.  Asıl adı Hüseyin Cemil Meriç’tir. Ailesi Balkan savaşı sırasında Yunanistan’ın Dimetoka şehrinden göç etmiştir. Ortaokulu o dönemler Fransız idaresinde olan Hatay’da, Fransız eğitim sistemi uygulanan Antakya Sultanisinde okudu. Liseyi İse aynı okulda okumaya devam eder ancak milliyetçi görüşleri ve bazı sebeplerden okulu terk ederek 1936 yılında İstanbul’da Pertevniyal Lisesi’ne girerek liseyi tamamlar. 1938’de İskenderun’a dönüp ilkokul öğretmenliği yapar.

Malazgirt Meydan Savaşı (1071)

Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan ve Doğu Roma imparatoru Romanos Diogenes (Ro­man Diyojen) arasında olmuştur. (26 Ağus- tos 1071). Uzun süreden beri Anadolu'ya akınlar yapan Türk kuvvetleri Marmara ve Ege denizi kıyılarına kadar ilerlemişlerdi. Doğu Roma imparatorluğu bu akınlar karşısında çok güç duruma düşmüştü. Anadolu, Türklerin eline geçmek üzere idi. Bu tehlikeli duruma son vermek isteyen Romanos Diogenes, Türk kuvvetleri üzerine saldırıya geçti. Sonuç vermeyen bazı başarılar da sağladı.

malazgirt

Cinsiyet ve Cinsiyetin Oluşum Evreleri

Cinsiyet, canlılar aleminde daha doğru bir ifadeyle insan, hayvan ve bitkilerde erkek ve dişiyi birbirinden ayırt ettiren özelliktir. Cinsiyet ayrıca canlılar aleminde görülebi­len cinsi ve cinse bağlı olayların bütünü olarak da tarif edilmektedir.

Budizm ve Temel Öğretileri

Budizm M.Ö. 6 yüzyılda Hindistan’da Budda tarafından kurulmuş ve evrensel nitelik kazanmış bir dindir. Bu din Hindistan’da doğmuş olmasına rağmen mensupları daha çok bu ülke dışında bulunan, günümüzde yaşayan büyük dinlerden ilk beşi içine girebilen bir dindir. Şuan 500 milyon civarında mensubu bulunmaktadır. Günümüzde en çok mensubu Hindistan, Çin, Mançurya, Moğolistan, Seylan, Tayland, Burma, Kamboçya, Laos, Doğu Bengal, Vietnam, Bhutan,

Jimnastiğin Kullanıldığı Sahalar Nelerdir?

Jimnastiğin Kullanıldığı Sahalar: Günümüzde Jimnastiğin kullanıldığı sahalar oldukça geniş olup, değişik gayeler ve değişik isim­ler altında yapılan Jimnastik çalışmala­rından bir kısmı şunlardır:

Eğitim (Okul) Jimnastiği: Okullardaki beden eğitimi derslerinde yapılan Jimnastik çalışmalarım ihtiva eder. Okul jimnastiğinin amacı: öğrencileri, metotlu bir şekilde ya­pılan serbest, Aletli ve ritmik Jimnastik ha­reketleri ile bedenen ve ruhen eğiterek ha­yata hazırlamaktır.

Hacı Bektaş-ı Veli ve Öğretisi

Hacı Bektaş Veli, 13. Yüzyıl başlarında Anadolu’ya gelmiş Horasan erenlerindendir. Kendisi Hoca Ahmet Yesevi dergâhında yetiştirilmiş ve Anadolu’ya görevlendirilmiştir. O, Anadolu’da Suluca Karahöyük (Hacı Bektaş)’e yerleşmiş, Göreme vadisindeki misyoner merkeziyle de gönül mücadelesi yapmıştır.

Hacı Bektaş Veli, karmaşa (kaos) döneminde, Anadolu Türk-İslam birliğini kuran büyük mutasavvıftır. “Makalat” adlı eserinde, kırk makamdan geçerek nasıl “Nefis Terbiyesi” yapılması gerektiğini anlatır.

Sayfalar

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.