Sınavlar: 4. Sınıf  |  5. Sınıf  |  6. Sınıf  |  7. Sınıf  |  8. Sınıf  |  9. Sınıf  |  10. Sınıf  |  11. Sınıf  |  12. Sınıf


data-ad-client="ca-pub-8447255288543551"
data-ad-slot="3941138620"
data-ad-format="auto">

Hukukta Ceza Kavramı

CEZA, suç olarak kabul edilen fiillere tatbik edilen yaptırımlar(müeyyideler)’dır. Başka bir ifade ile “suç işleyen kimse hakkında tatbik edilen kanuni bir yaptırımdır.”

Cezalar, mala, cana ve hürriyete yöneldi­ğinden insan için çok önemlidir. Bu yüzden cezalar, diğer hukuki yaptırımlara nazaran çok daha sıkı kural ve prensiplere bağlanmıştır. Bu prensiplerden bazılarını belirtmek faydalı olacaktır:

Niğbolu Savaşı Sebepleri ve Sonuçları

Osmanlı ve Haçlı orduları arasında Tuna boyunda Niğbolu Ka­lesi önünde gerçekleşen savaş (1396). Os­manlıların Balkanlarda kazandıkları başarı­lar, komşu ülkeleri, özellikle de Macarları tedirgin etmişti. Macar kralı Sigismund, Av­rupa devletlerinden yardım istedi. Papanın da desteğiyle bir Haçlı ordusu hazırlanma­sına karar verildi. Fransa, İngiltere, İskoçya, Belçika, Flemenk, İsviçre, İtalya ve Alman­ya'dan gelen şövalyeler ve soylular Budin’de toplandılar. Bunlara Eflak, Erdel ve Macar kuvvetleri de katıldı.

İbrahim Çallı Kimdir?

İbrahim Çallı (1882–1960) çok ünlü bir Türk ressamıdır. Denizli'nin Çal kasabasında doğdu. Babası Osman Efendi, Çal’ın ileri gelenlerindendi. İlk tahsilini burada yaptı. Daha sonra gezmeğe geldiği İstanbul’da, babasından kendisine miras kalan 80 altını çaldırdığı için, çalışmak zorunda kaldı.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Görev ve Yetkileri

Cumhurbaşkanı, cumhuriyet idarelerinde, seçilerek gelen devlet başkanına verilen unvan. Devleti ve milletin birliğini temsil eder. Cumhurbaşkanlığı çok önemli ve yüce bir görevdir. 18.10.1982 tarih ve 2709 karar numarası ile Milli Güvenlik Konseyi (MGK) tarafından kabul edilerek 7 Kasım 1982’de halk oyuna (referandum) sunulan ve Türk halkının % 91.3 gibi büyük bir çoğunluğu tarafından tasvip ve kabul edilen

Devlet Giray Han Kimdir?

Devlet Giray Han(1512 – 1577), 13.Kırım Hanıdır (1551 – 1577) En büyük Kırım hanla­rından; XVI. yy. Türk tarihinin dahi ve fatih kumandanlarındandır. 24 Ocak 1517’de Yavuz Sultan Selim’in Kahire’yi fethinde şehit düşen Osmanlı tümen kumandanla­rından Mübarek Giray’ın oğlu ve Yavuz’un kayınpederi olan Birinci Mengli(Benli) Gi­ray Han’ın(1467–1514) torunudur.

Coğrafya Biliminin Doğuşu ve Gelişimi

Coğrafya, arz (yeryüzü) üzerinde meydana gelen tabii ve beşeri olayları inceleyen bir ilim dalıdır. İnsanın yakın çevresinden, uzak çevresine doğru ilgi duyması ve bu ilgiyi giderme gayretleri coğrafya ilminin doğmasına sebep olmuştur. Yunanca Geo = yer ve graphein = yazmak kelime­lerinden gelir. İskenderiye Okulu coğrafya­cılarından Eratosthenes tarafından M.ö. 230’da kullanılan coğrafya terimi X.

Uzay Çalışmaları

Çeşitli tipteki uzay araçları ile öncelikle dünya atmosferi, ay, güneş sistemine dahil diğer gezegenler ve nihayet evrendeki bütün varlıkların tetkik edilmesi işine uzay çalışmaları denir.

Bu çalışmaları teşvik eden en önemli faktör; uzaydan ekonomik, askeri, İlmi ve günlük hayatla ilgili pek çok yönden istifadenin sağlanabilmiş olmasıdır.

Seyr-ü Sülük Nedir?

Seyr-ü Sülük (seyr: gidiş yürüyüş; sülük: yo­la girmek, yol tutmak, yol almak’ tan) tarikata giren kimsenin (salik’in) gerçek varlı­ğa ulaşmak için yaptığı manevi yolculuğa verilen addır. Tasavvuf ehli arasında bir mürşide intisap eden kişinin, tarikat usulüne riayet ederek, manevi yola çıkması, vuslata ermeden önce “makam” veya “konak" denen menzilleri aşa­rak yol alması demektir.

Charles Darwin'in Hayatı ve Eserleri

Charles Darwin, (1809–1882), İngiliz biyoloji alimi. 1809’da doğdu ve 1882’de öldü. Tabii Eleme (Selection) Yoluyla Türlerin Kaynağı Hakkında adlı eseriyle şöhret buldu. Darwin, Beagle gemisiyle Güney Amerika ve Pasifik adala­rım dolaşmış ve eserlerinde ileri sürdüğü fikirlerinin malzemelerini bu seyahatinde toplamıştır. Tekamül (Evolutian-Evrim) Teorisini ortaya koymuştur. Teorisini şöyle özetle­mek mümkündür.

Liberalizm Nedir?

LİBERALİZM, toplumsal hayatta özgür­lük ve serbestliğin en uç noktada uygulanmasını savunan siyasal ve ekonomik görüştür. Devletçiliğin karşıtıdır. Liberalizm, ilke ola­rak insanın iyi olduğuna inanır ve kişiyi her türlü toplum bağından kurtarma isteğiyle hareket eder. "Bırakınız yapsınlar, bırakınız gitsinler" deyişi, liberalizm düşüncesinin ana sloganına dönüşmüştür.

Sayfalar

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.