Sınavlar: 4. Sınıf  |  5. Sınıf  |  6. Sınıf  |  7. Sınıf  |  8. Sınıf  |  9. Sınıf  |  10. Sınıf  |  11. Sınıf  |  12. Sınıf


data-ad-client="ca-pub-8447255288543551"
data-ad-slot="3941138620"
data-ad-format="auto">

Cezayir Deniz Zaferi (1541)

Cezayir Zaferi (31 Ekim 1541) Osmanlı Cihan Devleti’nin XVI. asırda kazandığı çok büyük bir kara-deniz zaferidir. Preveze’den 3 yıl sonra, bu deniz bozgununun öcünü almak isteyen İspanya kralı ve Almanya impara­toru Charles Quint, rakibi Kanuni’ye öze­nerek, bizzat başkumandanlığı üzerine al­dı. 274’ü harp gemisi olmak üzere 516 par­çalık bir Haçlı armada hazırladı. Bunun için Preveze’den itibaren 3 yıl çalıştı.

cezayir deniz savaşı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Devleti (1299-1453) Özet Bilgi

Ülkelerinin genişli­ği, güçlü durumu, süresi ve örgütü bakımın­dan, tarih boyunca kurulmuş en büyük iki devletten biridir ve bir Türk devletidir( 1299-1920). Diğeri ise Roma İmparatorluğu'dur. Osmanlı Devleti, tarihi, kuruluş, yükseliş, duraklama, gerileme ve dağılma olmak üzere beş döneme ayrılır:

Kuruluş Dönemi (1299-1453):

kuruluş

Winston Churchill (1874-1965) Kimdir?

Churchill, Sir Winston (“Çörçil”) (Oxford 1874-Londra 1965), İngiliz devlet adamı. Lord Randolph Henry Spencer Churchill'in büyük oğludur. Babası Lord Spencer (1849-1895), nazırlıkta bulunmuş bir politikacı ve Malborough dukasının kü­çük oğlu idi. Bu suretle en yüksek derece­den İngiliz soylusu olan Churchill'in anne­si, Amerikan asıllıdır.

Churchill

Sebepleri ve Sonuçlarıyla Bedir Savaşı

Hicretin ikinci yılında m.624 te Kureyş kabilesinin önde gelen varlıklı ailelerinin oluşturduğu büyük bir kervan şama ticarete gönderilmişti. Kervanı Mekke’nin en varlıklı isimlerinden Ebu Süfyan yönetiyordu. Bir rivayete göre 50.000 dinar ve bin develik bir sermaye ile şama gönderilen bu kervan Medine yakınlarından geçmekteydi. Hicretten sonra aynı güzergâhı kullanıp ticaret için irili ufaklı kervanlar gönderen Mekkeli müşrikler, kervanın Medine yakınlarından geçmesinin tehlikeli olduğunun ve Müslümanların bir saldırı yapabileceğinin farkındaydılar.

bedir savaşı

ÖĞRENCİLERDE SINAV ÖNCESİ KAYGİ VE STRES

Dikkat öğrenmenin temel elemanlarından biridir. Dikkat yada odaklanmada sorun yasayan ogrenciler öğrenmede ciddi zorluklar yaşamaktadir ve bu problem öğrencilerin öğrenim hayatlarının başında çözülmezse kronik bir vak aya dönüşüp bütün tahsil hayatını etkilemektedir.özellikle ülkemiz gibi sınava dayalı eğitim sistemlerinde dikkat ve stresetle başa çıkabilmek derslerde öğrenilen bilgiler kadar  önemlidir.

SINAV KAYGISI

III. Selim Dönemi Osmanlı Devleti

III. Selim (Han, Sultan, Gazi) (İstanbul, 24.12.1761—İstanbul 28.7.1808), 31.Os­manlı padişahı ve Osmanoğulları’ndan ge­len İslam halifelerinin 20.’si (7.4.1789 -29.5.1807 = 18 yıl, 1 ay, 22 gün). III. Musta­fa’nın (1757–1774) oğlu ve amcası I. Abdülhamid'in (1774–1789) veliahdı ve halefi. Annesi Mihr-i Şah Valide Sultan’dır (ölüm. 1805). XVI. asır şehzadeleri gibi eksiksiz bir tahsil gör­dü. Çocukken babasının yanında manevra­lara katılarak askerliğe de alıştı.

3.selim dönemi osmanlı devleti

Denizlerin Dünyaya Faydaları Nelerdir?

Denizin Faydaları: Denizlerin insanlara büyük faydalan vardır, iklim üzerinde müspet te­siri olan deniz, dünya ticaretinin gelişme­sinde önemli rol oynar. Yaz turizminin ha­reketlenmesine vesile olduğu gibi protein ve maden yatakları bakımından da önemlidir. Denizin iklim üzerindeki tesirini şu misalle daha iyi görürüz.

Mutlu Çocuk Yetiştirmenin Altın Kuralları

Çocuk bakımı: Çocuğun fiziki ve ruhi geliş­mesi bakımından çok önemlidir. Her çocu­ğun bakım ve beslenmesinde takip edilecek yollar farklı olmakla beraber, gene de umumi ölçüler vardır. Eski cemiyetimizde, bu umumi ölçüler, içinde yaşanılan kalaba­lık ailede tecrübe ile kazanılır, çocuk hasta­lıkları ve rahatsızlıklarının çeşit ve zaman­lan ile alınacak tedbirler bilinirdi. Ama ar­tık aileler parçalanmıştır.

çocuk bakımı

Sosyolojinin Alt Alanları Nelerdir?

XIX. yüzyıldan beri, özellikle hastanelerin, hekimlerin ve hemşi­relerin incelenmesine doğru yönlendirilmiş bir tıp sosyolojisi, okullara ve eğitimcilere yöneltilmiş bir eğitim sosyolojisi söz konu­sudur. XVII. yüzyıl ahlak filozoflarına ka­dar gerilere uzanan ve XX. yüzyılda da mu­kayeseli bir çalışmaya konu olan bir din sosyolojisi vardır. Ayrıca mayi teşebbüs­leri, aile, bürokrasi, ceza müesseseleri, as­keri ve gönüllü kuruluşlar ve sanat faali­yetleriyle ilgili sosyoloji de hesaba katılma­lıdır.

Türklerin İslamiyeti Kabulü

Hz. Ömer zamanında İran’ın fethiyle ilk defa Müslümanlarla Türkler komşu oldular. Hz. Osman zamanında Horasan’ın Müslümanlar tarafından alınması Müslümanlarla, Türkleri karşı karşıya getirmiştir. Bu sırada bölgede Türgişler bulunuyordu.

Sayfalar

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.