Sınavlar: 4. Sınıf  |  5. Sınıf  |  6. Sınıf  |  7. Sınıf  |  8. Sınıf  |  9. Sınıf  |  10. Sınıf  |  11. Sınıf  |  12. Sınıf


data-ad-client="ca-pub-8447255288543551"
data-ad-slot="3941138620"
data-ad-format="auto">

Duraklama Dönemi Osmanlı Devleti (1579-1699) Özet Bilgi

Osmanlı imparatorluğu, her imparatorluk gibi güçlü du­rumunu uzun süre koruyamadı. 16. yüzyılın sonlarında devletin düzeni bozuldu. Pa­dişah olanların çoğu yeteneksiz kimselerdi. Orduların başında sefere gitmiyorlar, devlet işleriyle gereği gibi ilgilenmiyorlar, yakınla­rının etkisi altında kalıyorlardı. İçlerinde si­nirleri bozuk, yarım akıllı ve çocuk yaşta olanlar vardı. Başka milletlerden gelme sa­ray kadınları, bu güçsüz padişahlara her is­tediklerini yaptırabiliyorlardı.

duraklama dönemi

Ünlü Mantıkçı Ali Sedad'ın Hayatı ve Eserleri

Ali Sedad (Sedad Ali) (1857–1900), değerli mantık bilgini. Tanzimat devrinin büyük bilgin ve devlet adamı Ahmet Cevdet Paşa (1822–1895)’nın oğludur, özel öğrenim gördü. Galatasaray Lisesi ile Mahrec-i Aklam’da (memur yetiştirmek üzere açılmış bir okul) bir süre hocalık etti. Hukuk Mektebi’nde mantık okuttu. Babasının mektep kitapları olarak yazdığı Miyar-ı Sedad, Adab-ı Sedad kendisinin adını taşır.

Mustafa Fevzi Çakmak' ın Hayatı

Mustafa Fevzi Çakmak (İstanbul 1876-lstanbul 1950), Milli Mücadele kah­ramanlarından, Topçu Albayı Çakmakoğlu Ali Bey’le Varna Müftüsü Hacı Bekir Efendi’nin kızı Hasene Hanım’ın oğlu, Türk Komutandır. 1898’de Harp Akademisinden kurmay adayı yüzbaşı olarak mezun oldu. Bu ara­da dedesinden dini ilimler okudu. 1901’de Rumeli’nde staj mı tamamlayarak kurmay kolağası (kurmay yüzbaşı.), 1902’de binbaşı,

Danıştay Teşkilat Yapısı Görev ve Yetkileri

DANIŞTAY, yüksek idare mahkemesi, danışma ve inceleme merciidir. (2575 sayılı kanun madde: 1). Bu ifadeden de anlaşılı­yor ki, Danıştay, sadece bir yüksek idare mahkemesi değil, aynı zamanda, hükümet için, yüksek bir danışma ve inceleme mer­didir. Nitekim Danıştay'ın isminden de bu manayı çıkarmak mümkündür.

Charlemagne (Şarlmany) ın Hayatı (742 – 814)

Charlemagne (“Şarlmany” ok.) (742 – 814), Fransa Frenk Kralı (768 - 814) ve Batı Roma (Almanya) İmparatorudur (800 - 814). Orta Çağ Avrupa tarihinin en büyük hükümdarıdır. Fransa’nın Germen (Alman) asıllı Frank kralı Pépin’in oğludur. 768’de babasının yerine ve 771’de kardeşi de ölünce, tek başına Fransa kralı oldu. 774’te Kuzey İtalya’yı fethedip Lombardiye krallık tacını da giydi. 772’den itibaren otuz sene, Germen kavimlerinden Saksonlar’la savaştı.

I. Meşrutiyetin İlanı (1876)

Meşrutiyet, Hükümdarın başında bulunduğu bir yürütme organı ile halkın seçtiği parlamentonun yasama yetkisini kullandığı, kuvvetler ayrılığı sistemine dayanan bir yönetim şeklidir. Hükümdarın yetkileri Anayasa ile sınırlandırılmıştır. Kanun yapma yetki ve görevi yine Anayasa ile meclise veya meclislere verilmiştir. Meşrutiyet mutlak monarşi sisteminin gelişmesiyle ortaya çıkmıştır. Egemenlik hakkının hükümdarla milletin birlikte kullanmasıdır.

IV. Mehmet Dönemi Osmanlı Devleti

On dokuzuncu Os­manlı padişahı (1642-1693). Sultan İbra­him'in oğludur. Annesi Turhan Sultan'dır. Babasının padişahlıktan indirilmesi üzeri­ne yedi yaşında iken hükümdar oldu (1648). Bir odaya kapatılan babası Sultan İbrahim, kısa bir süre sonra boğularak öl­dürüldü.

dördüncü mehmet

Sümerlerin Ünlü Kenti Lagaş

Aşağı Mezopotamya bölgesinde yaşayan Sümerler'in ünlü kenti. Fransız arkeologları tarafından bulundu ve buradan çıkarılan değerli eserler sayesinde Sümer Uygarlığı hakkında daha geniş bilgi edinildi.

lagaş

Napoleon Bonaparte (I.Napoléon) ın Hayatı

Napoleon Bonaparte (I.Napoléon) Fransa imparatoru ve komutan (1769- 1821). Korsika Adası'nın Ajaccio şehrinde doğdu. Öğrenimini kolejde ve askeri okulda yaptı. Daha çok matematik dersinde başarılı oldu. Bir yıl Paris Askeri Okulu'nda öğre­nim gördükten sonra, on altı yaşında teğmen olarak orduya girdi (1785). Askerlikte ve politikada bilgisini artırmaya çalıştı. Fransız İhtilali sırasında Korsika'da siyasetle ilgili çatışmalara katıldı. Yarbay olarak muhafız alayına atandı.

napoyon bonapart

Yükselme Dönemi Osmanlı Devleti (1453-1579) Özet Bilgi

Yükseliş Dönemi

Osmanlı im­paratorluğu bu zamanda her yönden büyük bir gelişme ve ilerleme gösterdi. Rumeli'de Belgrad dışta kalmak üzere bütün Sırbistan le geçirildi. Atina, Mora, Bosna, Arnavutluk ve Hersek' in bir bölümü alındı. Eflak, Osmanlı yönetimine girmek zorunda bıra­kıldı.

Fatih Sultan Mehmet Dönemi:

Sayfalar

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.