Tarih


data-ad-client="ca-pub-8447255288543551"
data-ad-slot="3941138620"
data-ad-format="auto">

I. Mahmud Dönemi Osmanlı Devleti (1696-1754)

Yirmi dördüncü Osmanlı padişahıdır.(1696-1754) II. Mustafa’nın  oğludur. Edirne’de altı yaşında iken babasının da katıldığı büyük bir törenle öğrenime başladı. 1703'te padişahlıktan indirilen ba­bası ve kardeşleriyle birlikte Eski sarayda bir daireye yerleştirildi. Uzun süre kapalı bir hayat yaşadı. Patrona Halil ayaklanmasında, hükümdarlıktan ayrılmak zorunda kalan amcası III. Ahmet'in yerine padişah oldu (1730). III. Ahmet, ona. "Devlet işleri­ni kendin gör, kimseye güvenme, bir veziri uzun süre görevde bırakma, iyilik etmekten geri kalma, hazineyi dolu bulundur.

1.mahmud

Sultan Vahdettin Dönemi Osmanlı Devleti (1861-1926)

Otuz altıncı ve son Osmanlı padişahı (1861-1926). Abdülmecid'in oğludur. V. Mehmet'in ölümü üzerine hükümdar oldu (1918). Son derece kibar, zeki ve bilgili bir liderdi. Çevresindekilere daima nezâketle davranırdı. Padişah olduğu zaman, Birinci Dünya Savaşı sona ermek üzereydi. Ül­keyi yönetmekte acze düşen Sadrazam Talat Paşa kabinesinin çekilmesini ve Ahmet İzzet Paşa'nın başbakanlığında yeni bir hükümetin kurulmasını sağladı. Ahmet İzzet Paşa, ateşkes antlaşması için girişimde bulundu.

Vahdettin

Yavuz Sultan Selim'in Safeviler ile Mücadelesi

I. SELİM (Gazi Yavuz Sultan Selim Han-ı Ev­vel) (Amasya 1470) 12. Osmanlı padişahıdır. (24.4.1512 - 22.9.1520 = 8 yıl, 4 ay, 28 gün), Osmanoğulları’ndan I. İslam halifesi (29.8.1516 -22.9.1520). II. Bayezid’in (1481-1512) 8 oğlunun 4.sü ve halefidir. Annesi Dulkadiroğlu Ayşe Hatun’dur. (Elbistan 1453 - Trabzon 1505) ( Alaüddevle Bozkurt Bey’in kızı).

yavuz sultan selim

II. Murat Dönemi Osmanlı Devleti (1404–1451)

II. Murat Altıncı Osmanlı padişahı (1404–1451)  I. Mehmet'in oğludur. On iki yaşında iken lalası Yörgüç Paşa ile birlikte Amasya valiliğine gönderildi. Börklüce Mustafa'nın İzmir ve Saruhan tarafında çı­kardığı ayaklanmanın bastırılmasında bu­lundu. Yeni lalası Hamza Bey ile birlikte İsfendiyaroğlunun elinden Samsun'u aldı. Babasının ölümü üzerine Bursa'ya giderek hükümdar oldu (1421).

ikinci murat

III. Mustafa Dönemi Osmanlı Devleti (1717-1774)

Yirmi altına Osmanlı padi­şahı (1717-1774). III. Ahmet'in oğludur. Amcasının oğlu III. Osman'ın ölümü üzeri­ne kırk yaşında iken hükümdar oldu (1757). Babasının padişahlıktan çekilmesin­den sonra (1730) yirmi yedi yıl korku için­de kafes hayatı yaşadı. Bu zamanı, okuyup öğrenmekle ve özellikle tıp, edebiyat ve ge­leceğini bilmek için yıldızlarla uğraşarak geçirdiği anlaşılmaktadır. Söylendiğine göre, birkaç kez zehirlendiği halde, öğrendiği ilaçlarla kendi­ni ölümden kurtarmıştır.

Memlükler Hakkında Geniş Bilgi

Eyyubilerden sonra Mısır ve Suriye'de kurulan Türk devletidir. (1250- 1517). Eyyubiler, Oğuz ve Kıpçak Türklerinden gençleri, ülkelerine getirterek onla­ra iyi bir askerlik öğretimi gösterirler, sonra bunlardan muhafız alayını kurarlardı. Bu askerlerden yetenekli ve güvenilir olanlar, devletin önemli görevlerine getirilirdi. Kendilerine ‘Memlük’ (köle) denilen bu Türk beylerinin, Eyyubilerin son zamanlarında, devlet yönetiminde sözleri daha çok geçmeye başladı.

memlük

II. Meşrutiyetin İlanı (1908)

İkinci Meşrutiyet, Osmanlı devletinde padi­şahın yetkilerinin ve yönetiminin Anayasa ile ikinci kez düzenlendiği dönemdir (1908- 1920). II. Abdülhamit'in baskül yönetimine karşı her yanda tepki artmıştı. Osmanlı impa­ratorluğunu dağılmaktan kurtarmak için ça­lışmalar yapılıyordu. Fakat bu yolda tam bir amaç birliği yoktu. Aydınların bir bölümü, devletin çökmekten kurtarılması için meşruti­yet yönetiminin kurulmasını gerekli görüyor­du. Güçlü olabilmek için, dünyadaki bütün Müslümanları birleştirerek bir İslam birliği­nin kurulmasını İsteyenler vardı.

Yavuz Sultan Selim'i Yakından Tanıyalım

Yavuz Sultan Selim Han İstanbul tersanelerinde yeniden 150 parça kadırgayı tezgaha koydurmuştu. Bu do­nanma ile Avrupa’yı tutup yeni bir İran se­feri ile bu devletin işini bitirmek ve Türkiye-Türkistan yolunu açmak istiyor­du. Türkiye topraklarını 2,5 mislinden faz­la genişletti. Büyük fütuhatı Türkiye 4 asır muhafaza etti ve bir kısmını bugün de muhafaza ediyor. 2 ağabeyi hayatta olduğu halde tahta çıkabilmek hünerini gösterdi. Devlet mefhumu üzerinde hiç bir şey kabul etmedi. Tarihin en büyük cihangirlerinden biri olarak tarihe geçti.

yavuz sultan selim

Nizam-ı Cedid ve III. Selim'in Tahttan İndirilişi

III. Selim devri, Türkiye’nin iç tarihi bakı­mından, Yeniçeriler ‘in en azgın, halka en musallat oldukları bir dönem olarak da kayda değer. Yalnız İstanbul’da değil, Belgrad gibi uzak şehirlerde bile tam bir Mafya kuran yeniçerilere haraç vermeksizin ticaret, hatta esnaflık yapmak imkansız bir hale gelmişti. Bu dönem yeniçerileri, Ana­dolu ve Rumeli’nden gelip ocağa kapağı at­mış işsiz güçsüz Türk delikanlılarıdır, dev­şirme değillerdir, son devşirme bir asır önce yapılmış, sonra vaz geçilmiş, ocağa Türkler alınmaya başlanmıştı.

üçüncü selim

Montrö Boğazlar Sözleşmesi Özet Bilgi

Boğazların yönetimini kesin olarak Türki­ye'ye bırakan bir sözleşmedir (1933). Bu antlaşmaya Bü­yük Britanya, Fransa, Japonya, Sovyetler Birliği, Bulgaristan, Romanya, Avusturya, Yugoslavya, Yunanistan ve Türkiye katıl­mıştır.

montrö

Sayfalar

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.