Genel Kültür


data-ad-client="ca-pub-8447255288543551"
data-ad-slot="3941138620"
data-ad-format="auto">

Davranış Psikolojisi Nedir?

Bir organizmanın karşılaştığı herhangi bir durum karşısında takındığı top yekun cevap davranış sayılır. Bu cevap, tepki tarzı, ister kasların hareketleri ve salgı bezlerinin faaliyetleri şeklinde olsun, ister organizmanın ortaya çıkan bir ihtiyacı karşılamak için, enerji harcayarak gösterdiği faaliyet olsun, yine de davranıştır. Yeter ki bu davranış­lar, bir gözleyici tarafından veya tecrübeli birinin aletleriyle yahut da organizmanın kendisi tarafından gözlenebilir olsun.

Sendika Kuruluş ve Faaliyetleri Nasıl Olur?

Sendika, genel anlamı itibariyle; çeşitli iş ve meslek gruplarının menfaatlerini korumak, kendi iktisadi ve sosyal meselelerini halletmek gayesiyle meydana getirdikleri mesleki topluluk veya birliklere verilen addır. Doğuşu ve tarihi gelişmesi bakımın­dan genellikle bir işçi hareketi sonucunda ortaya çıkmış olan sendikalar, günümüzde diğer meslek gruplarına da yayılmış ve işçi­lerin yanında bazı ülkelerde memurlar ve işverenler de sendika kurmuşlardır.

Anlam Bilimi (Semantik) Hakkında Genel Bilgi

Semantik, lengüistik(dilbilgisi) nin dili an­lam açısından inceleme konusu yapan dalıdır, anlam bilimi olarak da ifade edilir. Kelime, terim, anlam, şümul, eş anlamlılık (synonymie), çokanlamlılık, istiare (métaphone), Mecaz-ı Mürsel (metonymie), anlam değişmeleri (anlam daral­ması, anlam genişlemesi, ...) sesteşlik (ho­monymie) vb.

Semavi Dinler ve Ortak Özellikleri

Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamlık İlahi din­lerdir, yani vahye dayanırlar, kitapları ve peygamberleri vardır. Bunlara semavi (gökten indirilmiş) dinler de denir. Bu din­ler arasında bazı ibadetler ve cemiyete dair hükümler bakımından fark vardır. İlahi dinlerde, Allah inancı, meleklere, kitaplara, peygamberlere, kadere, öldükten sonra dirilmeye, ahirete, cennet ve cehenneme iman ortaktır

Fidel Castro'nun Hayatı

Fidel CASTRO. (1927-2016), Kübalı komünist ihtilalci. Bir toprak ağasının oğludur. Ha­vana Üniversitesi’nde hukuk doktorası yaptı. Gizli komünist partisine girdi. Yok­sul halkı Küba diktatörü Batista’ya karşı kışkırttı.

Yıllarca Birleşik Amerika’nın emellerine hizmet eden Batista’yı Amerika, desteklemekten vaz geçerek, “ılımlı bir sos­yalist” teşhisini koyduğu Castro’yu destek­ledi. 1953–59 arasındaki bu mücadeleden Castro galip çıktı. Küba’ya el koydu. Ko­münist olduğunu açıkladı.

Dar'ul Harb Dar'ul İslam Nedir?

Darul Harp (Dar-ı Harp), İslamiyet hükümlerinin uygulanmadığı ülkelerdir. “Müslümanların hakim ve emin olmadık­ları yahut İslami nizamın yürütülmediği” memleketler, daru’l-harp olarak kabul edilmiş, buralarda yaşayanlara “harbi” denmiştir. Daru’l-harp sayılan bölgeleri İs­lam hakimiyetine almak, İslam devletinin görevi olduğu için buralar, esas olarak sa­vaş sahası sayılmıştır “daru’l-harb” denil­mesi bundandır.

Ata Sporumuz Cirit Hakkknda Bilgi

Cirit oyunu, karşılıklı iki takım halindeki binicilerin birbirlerine cirit adı verilen sopaları atarak oynadıkları bir binicilik oyunudur. İlk defa Orta Asya kavimleri ta­rafından oynanan bu oyun; at üzerinde ve cirit (Arapça cerid) adı verilen, aşağı yukarı bir metre uzunluğundaki kurutulmuş ol­dukça ağır ve kalınca sopalarla oynanır. Takımlar birbirlerinden 90–100 metre uzak­lıkta karşılıklı olarak dizilirler.

Seçkinler Teorisi Hakkında Bilgi

SEÇKİN, benzerleri arasında iyi olduğu için ayrılmış olan, üstün nitelikli, daha geniş gruplara hükmeden azınlık, başka bir de­yişle, toplumda gücü ve itibarı olan, sosyal bakımdan üstün sayılan ve toplumun bazı kesimlerine tesir eden veya onları kontrol eden fertlerden oluşmuş sosyal bir azınlık grubu (yahut kategorisi). Seçkinlerden ol­mak, bazı toplumlarda soydan gelen (ırsi) bir vasıftır; babaları veya ataları bazı imti­yazlı kastlara yahut tabakalara mensup ol­dukları için, doğum hakkıyla birlikte aynı statüyü alırlar.

Afrika'nın En Büyük Ülkesi Cezayir

Cezayir, tarih çağına geç girmiştir. Berberi olan Moritanya ve Numidya dev­letlerini MÖ. 1. asırda Roma eline geçir­miştir. M.S. V. asırda Germen kavimlerinden Vandallar ülkeye gelip Kuzey Afrika kıyılarını içine alan bir devlet kurmuşlar ve Berberilerle karışmışlardır. Berberiler’ de bazen görülen mavi göz ve kumral saç, Vandal kanının günümüze gelmiş delille­ridir. VI. asırda Bizans, Vandal krallığına hakim olmuşsa da VII. asrın 2. yarısında Müslüman Araplar, ülkeyi fethetmişlerdir.

cezayir

Türklerde Jimnastik Tarihi

Türklerde Jimnastik: Türklerde beden eğitimi­nin, dolayısıyla de Jimnastik faaliyetlerinin bir eğitim vasıtası olarak okul müfredat programına alınması ve ders haline getiril­mesi ilk defa XV. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet tarafından bizzat düşünülmüş ve Saray okulunda (Enderun) uygulanmıştır.

Sayfalar

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.