Coğrafya


data-ad-client="ca-pub-8447255288543551"
data-ad-slot="3941138620"
data-ad-format="auto">

Anadolu'nun Sessiz Şehri Çankırı

Çankırı, Anadolu yarımadasının kuzeyinde, İç Anadolu Bölgesi Orta Kızılırmak Bölü­mü içinde kurulmuştur. Doğusunda Ço­rum, batısında Bolu, kuzeybatıda Zongul­dak, kuzeyde Kastamonu ve güneyinde An­kara illeri vardır. Merkez ilçe dahil 10 ilçesi vardır. Bunlar; merkez ilçe, Çerkeş, Eldivan, Eskipazar, Ilgaz, Kurşunlu, Orta, Ovacık, Şabanözü ve Yapraklı’dır.

Asya'nın Uzak Ülkesi Tayland

Siyam veya Tayland, Asya kıtasında, Güneydoğu Asya’da, Uzak doğu'da, Çin hindinde devlettir. Ülkenin yüzölçümü 513.447 km2, nüfusu 67.091.089, % 95 yoğunluk, GSMH 547.060 milyar dolar ve kişi başına 4.116 dolar, başkent Bangkok’tur.

71 ile bölünmüş 10 eyalet, parlamenter monarşi (krallık), resmi dil Tay’ca (Siyamca),  ülkenin resmi adları Thailand, Prathes Thai, Muang-Thai.

Ülkemizdeki Deprem Bölgeleri (Kuşakları)

Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1996 yılında oluşturduğu Türkiye deprem haritasına istinaden ülkemizde deprem bölgeleri risk ve yoğunluğa göre 5’e ayrılmıştır. Bu ayrımda yaklaşık yüz yıllık deprem hareketleri de baz alınmıştır.

1.Derece Deprem Kuşağı

Tektonik hareketler sonucu oluşan çukurlar ve kırık olup aktif halde bulunan fay hatlarına yakın alanlardır. Fay hatları bu bölgede yer yüzeyine daha yakındır.

deprem

Ülkemizdeki Demir Yatakları

Demir, dayanıklı, dövülebilir, çelik gibi alaşımları sanayide çok kullanılan en önemli madenlerden biri. Sembolü Fe, atom numarası 26, atom ağırlığı 55,85, yoğunluğu 7,85, kaynama noktası 2735°, erime noktası 1535°dir.

Hindistan'ın Başkenti Yeni Delhi

Yeni Delhi Hindistan’ın başkentidir. Şehir merkezinin nüfusu 321.883’tür. Kırsal kesimlerle birlikte yerleşim alanının tamamının nüfusu ise 17.753.087’ü bulmaktadır. Şehrin yüzölçümü 42 bin km2 dir. Hindistan'ın 2. ve Asya’nın 13. büyük şeh­ridir. Ganj’ın bir kolu olan Cemne ırmağının batı kıyısı üzerinde, denizden 215 metre yüksekliktedir. Bugün 1.485 km2’Iik bir eyalet halindedir ki, federal başkent sahasıdır. Nüfusun 400.000 kadarı Müslüman'­dır. Gerisi Hindu’dur.

delhi

Dünyadaki Okyanuslar ve Özellikleri

Kıtalar arasında uzanan denizlerin geniş bölümlerine Okyanus adı ve­rilir. Okyanusların kolları olan denizler, Ke­nar Denizler ve Aradenizler olarak iki kısma ayrılır.

Geçmişi ve Bugünüyle Makedonya

MAKEDONYA, Ege Denizi'nin kuzeybatısında, Balkan yarımadasının ortasında bir bölgedir. Makedonya, Yugoslavya'nın dağıl­masından sonra 1992 yılında bağımsızlığını ilan ederek aynı bir devlet olmuştur.

Antalya'nın Şirin İlçesi Serik

Serik, Antalya’nın ilçesi ve bu ilçenin mer­kezidir. İl merkezinin doğusunda, Batı Toros Dağları’nın güneyinde, kendi adıyla anılan ovanın kenarında, kıyıdan 7 km kadar içe­ride kurulmuştur. Yüzölçümü 1.550 km2, denizden yüksekliği 28 m, Antalya’ya uzaklığı 39 km’dir. Toplam nüfusu 113.761, ilçe merkezinin nüfusu 113.761’dir.

İklimi:

Doğunun Kadim Şehri Malatya

MALATYA, Doğu Anadolu bölgesinin yu­karı Fırat bölümünde bir şehir ve il merke­zi. Malatya ovasının güney kenarındadır. Bugünkü yerine XIX. yüzyılda yerleşmiş­tir. Çevresinde bağlar ve bahçeler bulun­maktadır. Güneyinde Bey dağı vardır. Suyu bol bir yerdedir.

Denizlerin Özellikleri Nelerdir?

Deniz, yerkabuğunun çukur yerlerini doldu­ran, birbiri ile irtibatlı büyük su kitlesidir. Hidrosfer (su küre) de denir. Yeryüzünün % 70,8’ini kaplar. Kıtalar arasında uzanan denizlerin geniş bölümlerine Okyanus adı ve­rilir. Okyanusların kolları olan denizler, Ke­nar Denizler ve Aradenizler olarak iki kısma ayrılır.

Sayfalar

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.