II. Murat Dönemi Osmanlı Devleti (1404–1451)


data-ad-client="ca-pub-8447255288543551"
data-ad-slot="3941138620"
data-ad-format="auto">

ikinci murat

II. Murat Altıncı Osmanlı padişahı (1404–1451)  I. Mehmet'in oğludur. On iki yaşında iken lalası Yörgüç Paşa ile birlikte Amasya valiliğine gönderildi. Börklüce Mustafa'nın İzmir ve Saruhan tarafında çı­kardığı ayaklanmanın bastırılmasında bu­lundu. Yeni lalası Hamza Bey ile birlikte İsfendiyaroğlunun elinden Samsun'u aldı. Babasının ölümü üzerine Bursa'ya giderek hükümdar oldu (1421).

II. Murat padişahlığının ilk yıllarında güç­lüklerle karşılaştı. Bizans İmparatoru Manuel, Limni' de gözaltında bulunan amcası Mustafa Çelebi ile anlaşma, yaparak onu serbest bıraktı ve Rumeli' ye geçmesine yardım etti. Mus­tafa Çelebi, Edirne'de hükümdarlığını ilan etti. Rumeli beyleri kendisinden yana oldu­lar. Fakat bu kez de başarı sağlayamadı. II. Murat'ın kuvvetleri tarafından yakalandı; Edirne'de öldürüldü (1422). Bu sırada Ana­dolu beyleri de ayaklanarak I. Mehmet'in ele geçirdiği yerleri geri aldılar. Germiyanoğlu II. Yakup Bey, Hamitli sancakbeyi olan II. Murat'ın kardeşi Küçük Mustafa’dan yana oldu.

II. Murat, Bizans impara­torunun düşmanca davra­nışlarına karşılık olarak İstanbul'u kuşattı. Surlar top ateşine tutuldu. Güç durumda kalan Bizans im­paratoru, Karamanoğluna sığınmış olan küçük Mus­tafa'yı İstanbul'a getirtti. Onu, hükümdar olmaya kışkırttı. Anadolu'ya gön­derilen Küçük Mustafa, Karamanoğulları ile Germiyanoğullarından yar­dım gördü. Topladığı kuv­vetlerle Bursa üzerine yü­rüdü. II. Murat, bu du­rumda elli gün kadar sü­ren İstanbul kuşatmasını kaldırdı. Bursa halkı Kü­çük Mustafa'ya karşı çıktı; şehrin teslim edilmeyeceğini kendisine bil­dirdi. Küçük Mustafa ve veziri Şarabdar İlyas, kuvvetleriyle birlikte buradan ayrıla­rak İznik üzerine gittiler. II. Murat, Şarab­dar İlyas'ın kendi tarafına geçmesini sağla­dı. Küçük Mustafa, kırk gün kuşatmadan sonra şehre girdi. Zaman kazanan II. Murat, İznik'e ani bir baskın yaptı. Küçük Mustafa, Şarabdar İlyas tarafından yakalanıp II. Mu­rat'a teslim edildi. Bir incir ağacının altında boğuldu (1423).

II. Murat, İznik'i aldıktan sonra Candaroğulları üzerine yürüdü. İsfendiyar Bey, Sinop'a kaçtı. Ülkesinin büyük bölümünü Osmanlılara bırakmak koşuluyla barış yaptı. II. Murat, Karamanoğlu İbrahim Beye yardım ederek onun hükümdar olmasını sağladı. İbrahim Bey, Hamitli'yi Osmanlılara bıraktı. Eflak voyvodasının Türk topraklarına saldırma­sı üzerine, Firuz Bey, Eflak'a karşı bir akın yaptı. Eflak voyvodası, iki oğlu ile Edirne'ye gelerek bağlılığını bildirdi; iki yıllık vergisini de getirdi. Bir oğlu, rehine olarak alıkondu. Bizans imparatoru, Osmanlı devletinin çıkan olayları bastırması üzeri­ne, padişaha baş vurarak barış yapılmasını önerdi. Cenevizlerin aracılığı ile yapılan anlaşmaya göre, imparator her yıl vergi olarak Osmanlı hazinesine 30 000 duka al­tın ödemeyi, Ankara savaşından sonra Ege ve Karadeniz kıyılarında Bizanslılara geç­miş olan yerleri geri vermeyi kabul etti. Edirne'ye gelen Sırp despotu Stefan Lazareviç ile de eski dostluk antlaşması yeni­lendi.

II. Murat, Rumeli'de güvenliği sağladıktan sonra, Anadolu'da Türk birliğini kurmaya çalıştı. Önce Menteşebeyliğine son verdi. Aydınoğulları beyliğini eline geçiren Cü­neyt Bey, üzerine gönderilen Osmanlı kuv­vetlerini başarısızlığa uğrattı ise de sonun­da yakalanarak öldürüldü. Germiyanoğlu II. Yakup Beyin erkek çocuğu yoktu. II. Mu­rat, ona karşı bir davranışta bulunmamıştı.

  II. Yakup Bey, Edirne'ye kadar giderek II. Murat'a konuk oldu; ölümünden sonra Ül­kesini Osmanlılara vasiyet etti. II. Yakup Bey, Kütahya'ya döndükten bir yıl sonra öl­dü. Germiyan beyliği Osmanlı yönetimine geçti (1428).

Osmanlılara vergi ve asker veren Sırp des­potu Stefan Lazareviç, 1427'de öldü. Yerine geçen Georgi Vulkoviç (Vilkoğlu) Türk dostluğundan ayrılarak Macar kralı Sigis­mund ile anlaştı. Fakat, Türklere karşı ye­nilgiye uğrayan Sigismund güçlükle kaça­bildi; Güvercinlik (Goumbaç) kalesini de bırakmak zorunda kaldı. Sigismund'dan umudunu kesen Georgi Vulkoviç, Osman­lılarla anlaşarak her yıl 50 000 duka altın vergi vermeyi, Macarlarla ilişkisini kesme­yi, eskisi gibi Türk ordusuna asker gönder­meyi kabul etti.

II.Murat, Venediklilerin yönetimine geç­miş olan Selanik'i kuşattı; kısa bir süre son­ra burasım aldı (1430). Selanik kuşatması sırasında donanmalarıyla Gelibolu'ya sal­dıran Venediklilerle antlaşma yaptı. Yahya, Osmanlı ülkesine katıldı. Macarların yar­dımıyla Eflak beyi olan Vlad Drakul, bir yandan da Osmanlılarla iyi geçinmeye önem verdi. II. Murat'ın Karaman seferine çıkacağı sırada Bursa'ya gelerek bağlılığını bildirdi.  Macaristan’a yapılacak seferde her türlü kolaylığı göstereceğine söz verdi.

II. Murat'ın yardımıyla hükümdar olan Karamanoğlu İbrahim Bey, Sırplar ve Macar­larla Osmanlılara karşı bir antlaşma yaptı. Bundan sonra Beyşehir ve Hamitli tarafla­rına saldırıya geçti. II. Murat, Karamanoğulları üzerine yürüyerek Akşehir, Konya ve Beyşehiri aldı. İbrahim Bey barış istedi ve padişahtan özür diledi. Osmanlılardan aldığı yerleri geri vermesi koşuluyla barış yapıldı. II. Murat, bundan sonra Macaris­tan'a şiddetli bir akın yaptırdı. Rumeli'ye geçerek Sırbistan despotluğuna son verdi. Macarların koruyuculuğunda bulunan Belgrad, altı ay kadar kuşattıysa da bir sonuç alınamadı (1439).

Osmanlılarla Macarlar arasında düşmanlık sürüyordu. Mezit Bey komutasında Erdel'e giren Türk akıncılarını Hunyadî Yanoş bir baskınla bozguna uğrattı. Mezit Bey, iki oğlu ve çok sayıda Türk askeri şehit oldu (1442). Bu yenilginin öcünü almak için Hadım Şahabeddin Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Eflak'ta Vezağ denilen yerde yine Hunyadi Yanoş tarafından ağır bir yenilgiye uğratıldı. Bu başarılar üzeri­ne, Macarlardan, Sırplardan, Ulahlardan, Lehlerden ve öteki Avrupa ülkelerinden katılan şövalyelerden oluşan bir ordu ha­zırlandı. Yeni Macar kralı Ladislas ile Hun­yadi Yanoş'un komuta ettiği bu ordu Tu­na'yı geçerek Sırbistan'a girdi. Karamanoğlu İbrahim Bey de bunlarla anlaştı. Karamanoğlunun kuvvetleri, Bolvadin, Beypa­zarı, Ankara, Seyitgazi ve Kütahya'ya ka­dar olan yerleri işgal ettiler ve görülmedik kötülüklerde bulundular. II. Murat, önce Karamanoğullarının üzerine yürüdü; onla­rı yenilgiye uğratarak barış istemek zorun­da bıraktı. İbrahim Bey, aldığı yerleri geri verdi. II. Murat, bundan sonra Edirne'ye döndü. Bu sırada, Niş yakınlarında, Morava ırmağı kıyısında Haçlılarla yapılan sa­vaşta Osmanlı ordusu yenilgiye uğradı. Haçlılar ilerleyerek Sofya'yı aldılar. II. Mu­rat, İzladı derbendinde düşmanla karşılaş­tı; fakat Osmanlı ordusu bu kez de yenilgi­ye uğradı. Haçlılar, derbendi geçerek Filibe ovasına geldiler. Yalvaç kırlarında yapılan savaşta da başarı sağlanamadı. Fakat, şiddetli kış nedeniyle Haçlılar geri dönmek zorunda kaldılar.

Karamanoğlu İbrahim Bey yeniden saldırıya geçti. Güç durumda kalan II. Murat, Macarlarla Edirne Segedin Antlaşmasını yaptı (1444). Buna göre Sırp despotluğu yeniden kuruldu. II. Murat, bundan sonra Karamanoğulları üzerine sefer yaptı; her tarafı yıkıp yaktı. İbrahim Bey ağır koşullarla barış yapabildi. II. Murat Edirne'ye dönmeyip yerine oğlu on iki yaşındaki Mehmet'i bırakarak hükümdarlıktan ayrıl­dı. Bu durumdan yararlanmak isteyen Bizans imparatoru, Hunyadi Yanoş, Papalık, Venedik, Eflak ve öteki Avrupa devletleri, Türklere karşı birleştiler. Macar kralına da antlaşmayı bozdurdu­lar. Toplanan Haçlı ordu­sunu, Osmanlı ordusu­nun başına geçen II. Mu­rat, Varna Savaşında ağır bir yenilgiye uğrattı. Ladislas savaş alanında öldü; Hunyadi Yanoş kaçtı.

Yeniçerilerin ayaklanması üzerine II. Murat yeniden hükümdar oldu (1446). II.Mehmet Manisa'ya gön­derildi II. Murat, Mora'ya sefer yaparak burasını egemenliği altına aldı. Arnavutluk'ta ayaklanan İskender Bey’le uğraştı. Bu sırada Hunyedi Yanoş topladığı Haçlı ordusuyla Türk topraklarına girdi. II. Murat da ordusuyla düşman üzerine yürüdü. Kosova ovasında iki ordu karşılaştı. Üç gün süren ikinci Kosova savaşını Türk ordusu kazandı (1448). Hı­ristiyan devletlerin, bu yenilgiden sonra, Türkleri Rumeli'den çıkarma umutlan kal­madı.

II. Murat, Eflak üzerine bir akın yaptırdı, 1450’ de ordusuyla Arnavutluk üzerine sefere çıktı. Bir yıl sonra öldü. Türbesi Bursa'da Muradiye'dedir. II. Murat, Bursa'da cami, yanında zaviye ve medrese, Edirne'de cami ve medrese, Uzunköprü'de Ergene köprüsünü yaptırdı. Bilim adamlarını ve düşünürleri korumuştur.

kategori: 

Yeni yorum ekle

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.