Nedir


data-ad-client="ca-pub-8447255288543551"
data-ad-slot="3941138620"
data-ad-format="auto">

Davranış Psikolojisi Nedir?

Bir organizmanın karşılaştığı herhangi bir durum karşısında takındığı top yekun cevap davranış sayılır. Bu cevap, tepki tarzı, ister kasların hareketleri ve salgı bezlerinin faaliyetleri şeklinde olsun, ister organizmanın ortaya çıkan bir ihtiyacı karşılamak için, enerji harcayarak gösterdiği faaliyet olsun, yine de davranıştır. Yeter ki bu davranış­lar, bir gözleyici tarafından veya tecrübeli birinin aletleriyle yahut da organizmanın kendisi tarafından gözlenebilir olsun.

Sendika Kuruluş ve Faaliyetleri Nasıl Olur?

Sendika, genel anlamı itibariyle; çeşitli iş ve meslek gruplarının menfaatlerini korumak, kendi iktisadi ve sosyal meselelerini halletmek gayesiyle meydana getirdikleri mesleki topluluk veya birliklere verilen addır. Doğuşu ve tarihi gelişmesi bakımın­dan genellikle bir işçi hareketi sonucunda ortaya çıkmış olan sendikalar, günümüzde diğer meslek gruplarına da yayılmış ve işçi­lerin yanında bazı ülkelerde memurlar ve işverenler de sendika kurmuşlardır.

Anlam Bilimi (Semantik) Hakkında Genel Bilgi

Semantik, lengüistik(dilbilgisi) nin dili an­lam açısından inceleme konusu yapan dalıdır, anlam bilimi olarak da ifade edilir. Kelime, terim, anlam, şümul, eş anlamlılık (synonymie), çokanlamlılık, istiare (métaphone), Mecaz-ı Mürsel (metonymie), anlam değişmeleri (anlam daral­ması, anlam genişlemesi, ...) sesteşlik (ho­monymie) vb.

Türklerde Jimnastik Tarihi

Türklerde Jimnastik: Türklerde beden eğitimi­nin, dolayısıyla de Jimnastik faaliyetlerinin bir eğitim vasıtası olarak okul müfredat programına alınması ve ders haline getiril­mesi ilk defa XV. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet tarafından bizzat düşünülmüş ve Saray okulunda (Enderun) uygulanmıştır.

Sosyal Kontrol ve Sosyalleşme Nedir?

Sosyal Kontrol, grupların, toplulukların, toplumların, üyesi olan ferdin davranışları­nı sınırlaması ve bu sınırlama yoluyla, bü­tününün değerlerinin fertçe benimsenmesi­nin sağlanması. Bir bakıma sosyal kontrol, ferdin bütün davranışlarının başka fertlerin davranışlarını sınırlaması veya sosyal müesseseler ve öteki birimler tarafından, kendi davranışlarının sınırlanması ve bu sı­nırlanmalarda kullanılan müeyyide, benim­seme gibi işlemler sonunda hangi değerlerin benimsendiğinin belli olması demektir.

Denizaltı Nasıl Çalışır?

Denizaltı, su (deniz) altında giden savaş ge­misi. Denizaltılar iç içe iki tekneden meydana gelir. Bu iki tekne arasında bir boşluk vardır. Bu boşluk, bölmelere ayrılmıştır. Bu bölmelere dalma sarnıcı denir. Denizal­tı, dalacağı zaman dalma sarnıçları su ile doldurulur. Böylece denizaltının ağırlığı suyun kaldırma kuvvetinden fazla olur. Denizaltılar dalarken derinlik dümeni kul­lanılır. Su üstüne çıkacağı zaman da sarnıç­lardaki su boşaltılır. Geminin iki yanında yatay dümenler vardır. Bunlar geminin sa­ğa veya sola yatmasını önler.

Trafik Kazalarından Kurtulmanın Yolları

Trafik, yayaların, araçların ve hayvanların karayolu üzerindeki her türlü hal ve hareketleridir. Son yıllarda teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişmeler otomotiv sektörüne de yansımış ve eskiye oranla daha güvenilir ve konforlu araçlar yolları, caddeleri, sokakları doldurmuştur. Güvenlik artık araç satın alanlar için bir seçenekten çok zorunluluk haline gelmiştir.

trafik kazası

Kelime Anlamı Olarak Değer

Değer (Kıymet), insanın ihtiyacını, arzusu­nu tatmin eden herhangi bir nesnenin ina­nılan kapasitesi. Bir kimseye veya bir gruba yararlı olan herhangi bir şeyin kalitesi, biçi­len karşılığı bir değer ifade eder. Bu bakım­dan değer, tam tamına psikolojik bir ger­çekliktir ve herhangi bir vasıtayla da ölçü­lemez, yalnız karşıladığı ihtiyaca göre deği­şen bir niteliği dile getirir. Bu itibarla, fayda­lılıktan kesinlikle ayrılması gerekir; çünkü onun gerçekliği, kendi-başına d işarda bir nesne olmayıp, insanın zihnindedir.

Yazılı Soruları Çözmenin Önemi

Her öğrenci ders çalışırken, özellikle yazılı sınavlara hazırlanırken farklı materyaller kullanmak ister. Çünkü ne kadar farklı materyal kullanımı çeşitlendirilirse dersi konuyu anlama ve kavrama düzeyi de yükselir. Böylelikle yazılı sınavlarına öğrenci hazır hale gelir.

Cenazenin Ardından Yapılması Gerekenler

CENAZE, ölü, demektir, ölen Müslümanı yı­kamak, kefenlemek, namazını kılıp göm­mek Müslümanlar için farz-ı kifayedir. Bu farzı hiç kimse yapmazsa, o bölgedeki bü­tün müslümanlar mes’ul olurlar. Bir kısım yaparsa, yapmayanlar mesul olmaktan kurtulurlar.

Ölüm halindeki Müslümana ne yapmalıdır?

Sayfalar

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.