Hükümdarlar


data-ad-client="ca-pub-8447255288543551"
data-ad-slot="3941138620"
data-ad-format="auto">

I. Mahmud Dönemi Osmanlı Devleti (1696-1754)

Yirmi dördüncü Osmanlı padişahıdır.(1696-1754) II. Mustafa’nın  oğludur. Edirne’de altı yaşında iken babasının da katıldığı büyük bir törenle öğrenime başladı. 1703'te padişahlıktan indirilen ba­bası ve kardeşleriyle birlikte Eski sarayda bir daireye yerleştirildi. Uzun süre kapalı bir hayat yaşadı. Patrona Halil ayaklanmasında, hükümdarlıktan ayrılmak zorunda kalan amcası III. Ahmet'in yerine padişah oldu (1730). III. Ahmet, ona. "Devlet işleri­ni kendin gör, kimseye güvenme, bir veziri uzun süre görevde bırakma, iyilik etmekten geri kalma, hazineyi dolu bulundur.

1.mahmud

Sultan Vahdettin Dönemi Osmanlı Devleti (1861-1926)

Otuz altıncı ve son Osmanlı padişahı (1861-1926). Abdülmecid'in oğludur. V. Mehmet'in ölümü üzerine hükümdar oldu (1918). Son derece kibar, zeki ve bilgili bir liderdi. Çevresindekilere daima nezâketle davranırdı. Padişah olduğu zaman, Birinci Dünya Savaşı sona ermek üzereydi. Ül­keyi yönetmekte acze düşen Sadrazam Talat Paşa kabinesinin çekilmesini ve Ahmet İzzet Paşa'nın başbakanlığında yeni bir hükümetin kurulmasını sağladı. Ahmet İzzet Paşa, ateşkes antlaşması için girişimde bulundu.

Vahdettin

II. Murat Dönemi Osmanlı Devleti (1404–1451)

II. Murat Altıncı Osmanlı padişahı (1404–1451)  I. Mehmet'in oğludur. On iki yaşında iken lalası Yörgüç Paşa ile birlikte Amasya valiliğine gönderildi. Börklüce Mustafa'nın İzmir ve Saruhan tarafında çı­kardığı ayaklanmanın bastırılmasında bu­lundu. Yeni lalası Hamza Bey ile birlikte İsfendiyaroğlunun elinden Samsun'u aldı. Babasının ölümü üzerine Bursa'ya giderek hükümdar oldu (1421).

ikinci murat

III. Mustafa Dönemi Osmanlı Devleti (1717-1774)

Yirmi altına Osmanlı padi­şahı (1717-1774). III. Ahmet'in oğludur. Amcasının oğlu III. Osman'ın ölümü üzeri­ne kırk yaşında iken hükümdar oldu (1757). Babasının padişahlıktan çekilmesin­den sonra (1730) yirmi yedi yıl korku için­de kafes hayatı yaşadı. Bu zamanı, okuyup öğrenmekle ve özellikle tıp, edebiyat ve ge­leceğini bilmek için yıldızlarla uğraşarak geçirdiği anlaşılmaktadır. Söylendiğine göre, birkaç kez zehirlendiği halde, öğrendiği ilaçlarla kendi­ni ölümden kurtarmıştır.

Yavuz Sultan Selim'i Yakından Tanıyalım

Yavuz Sultan Selim Han İstanbul tersanelerinde yeniden 150 parça kadırgayı tezgaha koydurmuştu. Bu do­nanma ile Avrupa’yı tutup yeni bir İran se­feri ile bu devletin işini bitirmek ve Türkiye-Türkistan yolunu açmak istiyor­du. Türkiye topraklarını 2,5 mislinden faz­la genişletti. Büyük fütuhatı Türkiye 4 asır muhafaza etti ve bir kısmını bugün de muhafaza ediyor. 2 ağabeyi hayatta olduğu halde tahta çıkabilmek hünerini gösterdi. Devlet mefhumu üzerinde hiç bir şey kabul etmedi. Tarihin en büyük cihangirlerinden biri olarak tarihe geçti.

yavuz sultan selim

Nizam-ı Cedid ve III. Selim'in Tahttan İndirilişi

III. Selim devri, Türkiye’nin iç tarihi bakı­mından, Yeniçeriler ‘in en azgın, halka en musallat oldukları bir dönem olarak da kayda değer. Yalnız İstanbul’da değil, Belgrad gibi uzak şehirlerde bile tam bir Mafya kuran yeniçerilere haraç vermeksizin ticaret, hatta esnaflık yapmak imkansız bir hale gelmişti. Bu dönem yeniçerileri, Ana­dolu ve Rumeli’nden gelip ocağa kapağı at­mış işsiz güçsüz Türk delikanlılarıdır, dev­şirme değillerdir, son devşirme bir asır önce yapılmış, sonra vaz geçilmiş, ocağa Türkler alınmaya başlanmıştı.

üçüncü selim

Büyük Selçuklu Hükümdarı Melikşah Sultan

Melikşah Sultan Üçüncü Büyük Selçuklu hü­kümdarıdır.(1055-1092). Babası Alp Aralan, onun her yönden iyi yetişmesi için ayrı bir özen gösterdi. Daha on yaşında iken devlet yönetiminde görev aldı; savaşlara katıldı. Cesareti ve yeteneği üstün görüldüğü için veliaht atandı (1066). Babasının ölümü üzerine on sekiz yaşında iken sultan oldu (1072). Hükümdarlığının ilk iki yılın sınırları koruma ve iç çatışmaları gidermekle geçirdi.

Melikşah sultan

Yavuz Sultan Selim Dönemi Osmanlı Devleti

İran Seferi (20.3.1514-11.7.1515): İran üzeri­ne yürüyen Yavuz, Çaldıran Meydan Muharebesi’nde (23 Ağustos 1514), dünyanın 2. devleti ve ordusu olan Safeviler’i ezdikten sonra, Safevi taht şehri Tebriz’e girdi (16.9.1514). Bu tarihte şehrin nüfusu 1 mil­yonun üzerinde olup İstanbulun nüfusunun iki misli idi.

yavuz sultan selim

Moğol Hükümdarı Cengizhan'ın Hayatı

CENGİZ HAN (1167–1227), Moğol cihangiri. Moğolistan’da Onon ırmağı kıyısında Dülün-Boldak kasabasında doğdu. Babası Yesügey-Bahadır’dır. Asıl adı Timuçin’di (Moğolca “Temücin” diye söylenen bu ke­lime Türkçe “Demirci” den bozmadır, de­mir eski Türkler’de kutsaldır).

cengizhan

IV. Murat Dönemi Osmanlı Devleti (1612–1640)

IV. MURAT On yedinci Osmanlı padişahı (1612–1640) I.Ahmet'in oğludur. Annesi Kösem Sultandır. Akıl hastası olan amcası I. Mustafa'nın yerine on bir yaşında iken hükümdar oldu (1623). IV. Murat'ın ilk za­manlan karışıklık içinde geçti. Devleti, annesi Kö­sem Sultanla büyük vezir Kemankeş Ali Paşa yönet­meye başladı.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.